Čitateľská gramotnosť v praxi


books-1099672_960_720

Téma čitateľskej gramotnosti je v súčasnosti v našich končinách relatívne populárna. Testovanie žiakov rôznych ročníkov sa prispôsobuje práve gramotnosti čítania, resp. čítania s porozumením, pretože od toho sa veľa odvíja. Čitateľská gramotnosť sa netýka iba jazykov, zakomponovať ju môžeme aj do prírodovedných predmetov, využitie má prakticky vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Ak by sme mali v krátkosti charakterizovať čitateľskú gramotnosť, spomenuli by sme výrazy ako efektívne čítanie alebo kriticko-analytické čítanie. Zhruba 85% našich vedomostí pochádza z čítania. Práve preto môžeme hovoriť o čitateľskej gramotnosti ako o súčasti metakognitívnych stratégií, ktoré sa týkajú schopnosti učiť sa. Metód, resp. stratégií čitateľskej gramotnosti pre efektívne učenie je vcelku dosť. Delia sa na základe všeobecných atribútov a postupov, spomenúť môžeme algoritmy obsahujúce procedúry krok za krokom, čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa, metódy generovania otázok a odpovedí, v neposlednom rade aj aktivizujúce čitateľské stratégie alebo voľné písanie. Populárne sú aj metódy, ktoré podporujú tvorivé riešenie problémov s použitím divergentného myslenia.

hand-vintage-old-book-large

Otvorená hodina zameraná na čitateľskú gramotnosť.

Pri vyučovaní slovenského jazyka alebo literatúry často využívam stratégie podporujúce čitateľskú gramotnosť. Nedávno som mal možnosť otvoriť svoju hodinu svojim kolegom zo školy a demonštrovať prostredníctvom stratégií, ako by mali vyzerať hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť. Špecifickosť hodín určuje samostatná téma, no ako sme spomínali, čitateľskú gramotnosť možno využiť vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a prispôsobiť akejkoľvek téme. Moja hodina sa týkala literatúry, témou boli Modlitby od Milana Rúfusa, vyučovanie prebiehalo v ôsmom ročníku na základnej škole

 1. Kognitívne ciele:woman-notebook-working-girl-large
  • Definovať modlitbu
  • Vymenovať, rozlíšiť a vysvetliť druhy modlitieb
  • Nájsť a vysvetliť básnické umelecké prostriedky v texte
 2. Afektívne ciele:
  • Oceniť a integrovať hodnoty slovenskej poézie v súvislosti s kresťanskou literatúrou
  • Vyjadriť svoj názor v súvislosti s textom
 3. Psychomotorické ciele:
  • Na základe znalostí dokázať, že modlitby patria k poézií
  • Samostatná práca, práca v skupinkách s textom
  • Na základe znalostí vytvoriť vlastnú modlitbu

Použité metódy – heuristika Ditor, voľné písanie, Cinquain

Každá vyučovacia hodina je organizovaná a má špecifické časti. Kedže osobne preferujem tvorivé aktivity, ktoré rozvíjajú divergentný spôsob uvažovania, pri úvodnej motivácií som zvolil metódu voľného písania. Metóda spočíva v brainstormovaní na základe vizuálneho (senzuálneho) vnímania. Žiaci mali 5 minút na to, aby napísali všetko, čo im napadne, keď uvidia motivačný obrázok prostredníctvom projekcie. Na zvolenom obrázku boli dve ruky držiace sa v dlane, jedna ruka bola detská, druhá ruka očividne staršej osoby. Ruky boli zobrazené od lakťov smerom dole a nahé. V pozadí sa vynímala zelená lúka. Pri tejto aktivite je podstatné, aby žiaci mali ruku, ktorou píšu, neustále v pohybe. Pokiaľ nebudú mať žiadne myšlienky, ruka sa nesmie prestať hýbať, preto je vhodné kresliť si niečo na okraj zošita, papiera. Druhou dôležitou vecou je, aby aj učiteľ v čase písania bol za katedrou a taktiež písal, čím sa dáva najavo dôležitosť tvorenia,. Keď žiaci vidia, že aj učiteľ píše, prestanú mať zbytočné otázky a sústredia sa. Je potrebné, aby učiteľ nehodnotil pravopis ani štylistickú stránku. Po prečítaní výtvorov sa ukáže, ktorý žiak využíva pri písaní a tvorení pravú a ktorý ľavú hemisféru mozgu. Analytické typy (ľavá hemisféra) využívajú pri opise obrázku detaily toho, čo vidia. Všímajú si vizuálnu stránku subjektu, snažia sa ju opísať čo najdetailnejšie. Pravou hemisférou tvoriaci žiaci idú do hĺbky a pri písaní využívajú obrazy, metafory, štylistické figúry. Cieľom tejto metódy malo byť navodenie témy, brainstorming (v našom prípade brainwritting).

man-hands-reading-boy-large

Heuristika DITOR. Táto stratégia je vhodná najmä pre technické predmety. Zároveň podporuje tvorivé myslenie a riešenie úloh, preto som si ju zvolil ako súčasť otvorenej hodiny. Každé jedno písmeno predstavuje určitý proces:

 • D – definuj problém. V tomto procese mali žiaci navodiť tému, definovať problém, ktorý sa týkal témy hodiny.
 • I – informuj sa. Aktívne spracovanie všetkých informácií, ktoré sa týkajú prvého procesu.
 • T – tvor riešenia. Hlavná metóda, ktoré sa týka kreativity. Žiaci pracovali v skupinkách (2-3 žiaci v jednej skupine) a spoločnými silami mali nájsť, vytvoriť riešenia, ktoré sa týkali témy.
 • O – ohodnoť riešenia. Spoločná kontrola postupu pri práci a riešenie problému.pexels-photo-12627-large
 • R – realizuj riešenia. Záverečné vypracovanie témy.

Pri tejto metóde je nevyhnutné, aby žiaci pracovali s textom. Pomôckou bol pracovný list, ktorý ich usmerňoval, na čo sa majú zameriavať a hľadať, aby úspešne vyriešili nastolený problém. Metóda je vhodná najmä na technické predmety, napr. pri konštrukcii nejakého zariadenia. Ja osobne túto stratégiu vnímam ako veľmi vhodnú pri práci s textom, kde sa vyskytuje nový jav – v literatúre napr. nový básnický prostriedok, ktorý žiaci ešte nepoznajú. Pri spoločnej kontrole riešení je vhodné, aby aj učiteľ vyjadril stanovisko k problému.

Záverečná fáza hodiny – upevňovanie nového učiva. Vhodná metóda – Cinquain.

Cinquain je 5 veršová (stupňová) báseň, ktorej cieľom je vytvoriť pojmovú mapu z doposiaľ získaných poznatkov k novej téme. Cinquain, inak povedané päťlístok, osobne vnímam ako veľmi dobrú stratégiu na upevňovanie vedomostí žiakov, pretože žiaci pracujú s pojmami, zapájajú aj tvorivosť a kedže ide o priestorové vnímanie, zapamätávanie poznatkov prebieha jednoduchšie ako klasickým spôsobom (aj keď je to diskutabilné, pretože nie každý človek má vyvinuté priestorové vnímanie).

Šablóna pre cinquain:

 • verš – Podmet – v našom prípade slovo „modlitba“
 • verš – zhodný prívlastok – dve prídavné mená, ktoré rozvíjajú podmet
 • verš – tri slovesá, ktoré majú spojitosť s hlavnou témou a vyjadrujú emocionalitu k téme
 • verš – kompozícia – veta pozostávajúca zo štyroch slov, ktorá má za úlohu pripomenutie témy
 • verš – podmet – 1 synonymum slova z prvého verša

Cinquain má niektoré zásady, ktoré je povinnosť dodržať, aby sa dal formálne považovať za cinquain:

 • Nemusí mať nadpis, nadpis nahrádza prvý verš
 • V Cinquain je priestor pre jednu slovesnú osobu.
 • Štvrtý verš by nemal presahovať do piateho
 • Piaty verš je jedinečný a tvorí prepojenie s prvým
 • Neposkytuje priestor pre rozvíjanie viacerých motívov

 V tvorivej úlohe a upevňovaní učiva je treba pokračovať aj v domácej príprave, preto  mali žiaci za úlohu napísať svoju vlastnú modlitbu, v ktorej by demonštrovali nielen  osobné pocity a túžby, čím sa vytvára priestor pre realizáciu afektívnych cieľov ale aj  získané vedomosti, znalosti, ktoré napĺňajú psychomotorickú stránku cieľov.

people-woman-coffee-meeting-largePo záverečnom zhodnotení otvorenej hodiny, v ktorej boli prizvaní kolegovia z predmetovej komisie ale aj vedenie školy môžem skonštatovať, že sa hodina ako celok vydarila. Vyčítaný mi bol záverečný spôsob hodnotenia žiakov, pretože súčasné tendencie sú, aby žiaci boli hodnotení nielen učiteľom, ale aj kolektívom a v neposlednom rade aj samým sebou – autoevalvácia. Pri tvorivom písaní bola poznámka, že je dosť náročné chcieť od žiaka, aby pred celou triedou prezentoval svoje myšlienky, ktoré sú skôr intímneho charakteru, keďže aj modlitba je duchovná intímna báseň, vyznanie sa k Bohu. Záleží však na charaktere triedy, ak ju vnímame ako živý organizmus a žiaci sa poznajú už určitý čas, čítanie svojich myšlienok by nemal byť problém. Ostych nastáva najmä pri nečakaných návštevách vedenia, tzv. hospitáciách, vtedy reagujú žiaci inak, ako majú zaužívané.

 

Pozitívne stránky otvorenej hodiny:

 • práca s vekovou skupinou 13 – 14 r. – podpora vo vytváraní vlastných názorov
 • literatúra – vhodná hodina pre prácu s textom s možnosťou využiť široké spektrum metód
 • aktivizujúce a najmä tvorivé metódy
 • splnenie všetkých typov cieľov
 • inšpiratívna hodina pre pedagogický zbor

Negatívne stránky otvorenej hodiny:

 • z pohľadu žiaka nezáživné učivo – štvrtá hodina v poradí, ktorá sa týkala duchovnej poézie
 • nízky počet žiakov, v čase hodiny sa konala školská pytagoriáda, polovica triedy bola v čase hodiny neprítomná – skreslené výsledky a práca
 • stres z komisie, na hodine boli 4 osoby v rámci pedagogického zboru, žiaci reagujú inak

portrayal-89193_960_720

 

 

 

Facebook Comments

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *