Image stream kontra Brainstorming


V súčasnom školstve môžeme nájsť mnoho aktivizujúcich metód, ktoré uplatňuje pedagóg počas vyučovacej hodiny. Jednou z týchto metód je v našich končinách dobre známy „brainstorming“. Táto metóda sa využíva najčastejšie v úvode hodiny, kedy je potrebné žiaka motivovať a zapojiť ho do procesu vyučovania. Deje sa to na základe akéhosi „vzplanutia mozgových závitov“, resp. ,,mozgovej búrky“. Úlohou žiaka je na zadanú tému vymyslieť čo najviac pojmov, ktoré mu v danú chvíľu napadnú a korešpondujú s témou. Pedagóg tým nielen vyvolá záujem u žiaka, ale taktiež ho prinúti samostatne myslieť a najmä vymýšľať, čím sa zachováva istá dávka kreativity.

Čo je to Image stream (alebo streaming)?

Image stream možno voľne preložiť ako prúd obrazov. Je to jedna z moderných techník ako dosiahnuť vysokú úroveň kreatívneho myslenia. Autorom tejto techniky je bývalý učiteľ Win Wenger, ktorý sa v súčasnosti zaoberá metodológiou vedy. Vydal niekoľko kníh, za prelomovú možno označiť knihu The Einstein Factor (2002), v ktorej sa zaoberá práve image streamingom.

Image stream je prostriedok, pomocou ktorého možno dosiahnuť zvýšenie IQ, tvrdí vo svojej publikácii autor. Historický vývin psychológie, najmä štúdie francúzskeho psychológa Alfreda Bineta, nasvedčujú, že intelekt sa prostredníctvom vzdelávania a praxe môže meniť. Súhlasí s ním aj súčasný „guru“ v oblasti inteligencie Robert Sternberg, ktorý hovorí, že nie je nijaká apriori daná schopnosť v dosahovaní určitej odbornosti. Všetko sa deje na základe cieľavedomej činnosti.

Pokiaľ vnímame inteligenciu ako súhrn rozumových schopností riešiť problémy za určitých okolností a intelekt ako súčasť inteligencie, ktorý definujeme ako súhrn schopností tvoriť poznatky z vnemov porovnávaním, abstrakciou, pojmotvorbou, súdením, usudzovaním atď., možno hovoriť o metóde, ktorá sa bude zameriavať práve na prácu s obrazmi (vnemy) a prepájaním ich do pojmov (proces abstrakcie).

Vývinová pedagogika definovala vývin abstrakcie a jasne stanovila, vymedzila obdobie vývinu, kedy sa abstrakcia vyvíja u človeka najintenzívnejšie. Pomocou Image streamu možno abstrakciu posilňovať pravidelným spôsobom, čím sa zaručí jej nárast. Je to ako rast svalu. Ak budeme pravidelne cvičiť a dodržovať životosprávu, svalová hmota nám narastie. Image streaming preto treba vnímať ako cvičenie, ktoré nám zaručí nárast nášho intelektu a teda IQ.

stream

Ako to prebieha a čo na to potrebujeme?

Metóda a jej realizácia je jednoduchá záležitosť. Stačí pero, papier a partner. Ak chceme streamovať samostatne, je potrebné mať zvukový záznamník (voice recorder), ktorý je zaužívanou súčasťou takmer každého smartfónu. Je výhodné, aby ste sa nachádzali v miestnosti, v ktorej je ticho a cítite sa príjemne. Vaše okolie by vás nemalo počas image streamingu vyrušovať, ideálne je vypnúť si mobilný telefón.

Proces je jednoduchý. Stačí zavrieť oči a nemyslieť na nič. Sústrediť sa iba na svoj dych. Dýchať musíte pomaly, každým nádychom by ste mali byť uvoľnenejší a sústredenejší. Tento proces by mal trvať približne minútu. Váš partner vás inštruuje, pokojným hlasom vám pripomína, aby ste sa sústredili iba na tlkot svojho srdca. Je to ako keby ste začali meditovať. Metóda Josého Silvu, ktorej začiatok je veľmi podobný image streamingu, tvrdí, že sa váš mozog dostáva z hladiny beta do hladiny alfa. Ak sa dostanete do štádia sústredenia, zjaví sa vám nejaký obraz. Obraz vo vašej mysli je jedinečný a patrí iba vám. Vašou úlohou je opísať ho do najmenších detailov. Je potrebné, aby váš obraz bol opísaný na základe všetkých vašich zmyslov – zrak, chuť, čuch, hmat, sluch. Pri opise zistíte, že váš obraz sa postupne vyvíja a plynie. Následne by ste mali svoj obraz prediskutovať so svojim partnerom. Tým získate spätnú väzbu a na základe toho sa stimuluje a rozvíja kreatívne myslenie. Tento krok nesmie byť vynechaný.

Čo ak žiadny obraz nevidím?

Win Wenger vo svojej publikácii tvrdí, že každý človek je schopný produkovať obrazy vo svojej mysli, resp. dokáže vizuálne myslieť. Autor vychádza zo Sokratovej koncepcie ideí a dialektiky. Stačí na to len správna technika a vhodný partner. Ten by mal klásť otázky v správnu chvíľu. Pri image streamingu je dôležité dýchanie. Je predpoklad, že pri toku obrazov sa dýchanie spomaľuje, ba dokonca na chvíľu zastaví. Partner by mal rozpoznať tento proces a následne pomôcť pri rozoznávaní obrazov. Druhým motívom môže byť pohyb viečok. Oči sú pri tejto metóde zatvorené, no pri streamovaní sa nám viečka rýchlo pohybujú. Aj vtedy je potrebné, aby sa partner pýtal na to, čo človek „vidí“. Kladie otvorené otázky a úlohou streamujúceho je dostať zo seba čo najdetailnejší opis.

garden

Ako je možné využiť tieto metódy vo vyučovaní?

Image streaming som osobne skúšal počas hodín literatúry v ôsmom ročníku. Predpokladal som určitú rozumovú úroveň žiakov a ich schopnosť myslieť abstraktne. Cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu, rozvíjať schopnosť kreatívneho myslenia a nahradiť metódu brainstormingu v procese vyučovania. Pri streamovaní však nie u každého žiaka došlo k obrazutvornosti. Dôvodom bolo prostredie a prístup žiakov k tejto metóde. Mnohí po chvíľke streamovania odmietli ďalej spolupracovať a následne svojim správaním narúšali streamovanie ostatných. Potešujúce je to, že sa našli žiaci, ktorí obraz naozaj uvideli a opísali ho. Miesto rozhovoru som zvolil metódu voľného písania. Obrazy vo svojej mysli mali teda vyjadriť písomne. Nevýhodou bolo krátkosť času, pretože nie s každým som dokázal prediskutovať jeho obraz. Potešujúci bol najmä záujem žiakov, ktorí majú problémy so sústredením. Domnievam sa, že práve image streaming dokáže týchto žiakov motivovať a najmä stimulovať natoľko, že sú schopní sústrediť sa na dlhšie obdobie, ako pri bežnom vyučovaní. Deje sa to na základe dýchacích techník a inovatívnemu prístupu k vyučovaniu. Medzi nevýhody patrí určite práca v skupinách. Pri väčšej skupine je náročné udržať pozornosť a najmä disciplínu. Nie je možné venovať sa všetkým žiakom rovnako intenzívne. Preto je image streaming vhodný skôr v menších skupinách, t.j. v triedach s menším počtom žiakov. Jednou z možností je aj to, aby žiaci pracovali vo dvojiciach. Musia však pri dialógoch rešpektovať svojho partnera ale najmä okolité skupinky, aby ostatných nevyrušovali.

Image streaming nemôže nikomu uškodiť, práve naopak, praktizovaním tejto metódy môže iba získať. Aplikovať sa môže všade tam, kde je dominantná práca s obrazotvornosťou. Domnievam sa, že moderný učiteľ by mal rozvíjať kreativitu a teda divergentné myslenie u svojich žiakov. Metóda Image streamu mu môže byť viac ako nápomocná. 

Facebook Comments

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *